keskiviikko 18. joulukuuta 2019

Hyviä rahoitusuutisia


Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt vuoden 2020 suoritepäätökset. Meille myönnettyjen opiskelijavuosien määrä on sama kuin vuonna 2019, eli 2088. Näistä 130 on kohdennettu työvoimakoulutukseen, 5 maahanmuuttajien koulutukseen ja 6 nuorisotyöttömyyden vähentämiseen.

Vaikka emme aivan hakemaamme opiskelijavuosimäärää saaneetkaan, on päätös taloudelliselta kannalta hyvä. Talousarviota laadittaessa käytimme oletuksena, että valtionosuus säilyisi vuoden 2019 tasolla. Se on noin 19,03 miljoonaa euroa. Suoritepäätöksen mukainen valtionosuus on kuitenkin hieman suurempi: 19,64 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy 80 000 euron määräraha, joka on tarkoitettu työpaikkaohjaajien koulutukseen ja sen kehittämiseen. Kun vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa kuntayhtymälle myönnettiin 260 000 euron lisämääräraha käytettäväksi vuoden 2020 aikana, on valtionosuuden loppusumma 19,9 miljoonaa euroa.

Myönteinen rahoituspäätös tarjoaa mahdollisuuden sekä kohentaa taloudellista tilannettamme että kehittää toimintaamme.

Kevään aikana tulee jaettavaksi vielä 80 miljoonan euron ammatillisen koulutuksen lisämääräraha. Sen jakoperusteita tai hakuaikataulua ei ole vielä päätetty, mutta on oletettavaa, että myös meillä on mahdollisuus saada osa tästä summasta.

Kuvassa on vertailtu syksyllä laadittua talousarviota ja rahoituspäätökseen. Talousarviota laadittaessa oletettiin, että rahoituksen osa-alueet jakautuisivat suoraan rahoituslainsäädännön jakoperustan mukaisesti. Rahoituksen suhteellisuus tekee kuitenkin sen, että suoritusrahoituksen osuus korostuu positiivisesti ja hieman valtakunnan keskiarvoa heikompi opiskelijoiden loppupalaute laskee sen perusteella tulevaa rahoitusosuutta


Hyvien uutisten myötä on mukava lähteä joulun viettoon. Toivotankin kaikille hyvää joulua ja positiivista uutta vuotta.

keskiviikko 27. marraskuuta 2019

Lisää rahoitusta ensi vuodelle

Valtion toisessa lisätalousarviossa vuodelle 2019 osoitettiin ammatillisen koulutuksen rahoitukseen 20 miljoonan euron lisäys. Tämä on osa hallituksen lupaamaa kaikkiaan 100 miljoonan euron lisäpanostusta ammatilliseen koulutukseen. Loput 80 miljoonaa euroa tulevat haettaviksi joskus ensi vuoden kuluessa.

Meille ensi vuonna käytettäväksi myönnettiin 260 000 euroa. Vielä tässä vaiheessa rahoitus on määräaikainen, mutta todennäköisesti se jatkuu myös tulevina vuosina.

Hakuehdoissa oli määrätty, että rahoitus on käytettävä lisähenkilöstön - opettajien, ohjaajien ja tukihenkilöstön - palkkaamiseen. Lisärahoituksen turvin meillä on mahdollisuus palkata kaksi opettajaa ja neljä ammatillista ohjaajaa. Mille aloille lisäresurssit tulevat, sovitaan myöhemmin ammattiopiston johtoryhmässä.

tiistai 22. lokakuuta 2019

Rahoitusjärjestelmä on muuttunut, vaikuttaako se meihin?

Otsikon kysymykseen on helppo ja yksiselitteinen vastaus - KYLLÄ. Miten vaikutukset näkyvät ja miten meidän niihin pitäisi suhtautua vaatii hieman tarkempaa tarkastelua.

Vuosi 2020 on ensimmäinen, jolloin ammatillisen koulutuksen rahoitus muodostuu neljästä osakokonaisuudesta. Koulutuksen järjestäjälle myönnettyihin tavoitteellisiin opiskelijavuosiin perustuvan perusrahoituksen määrä on enää 70 % meille tulevasta valtionosuudesta. 20 % perustuu toteutuneisiin suorituksiin - tästä 3/4 tulee osaamispisteillä painotetuista tutkinnon osien suorituksista ja loput kokonaisista tutkinnoista. 10 % perustuu vaikuttavuuteen, eli opiskelijoiden työllistymiseen, jatko-opintoihin siirtymiseen ja opiskelijapalautteeseen. Näiden lisäksi OKM on varannut koko rahoituspotista noin 0,8 % erikseen jaettavaan strategiarahoitukseen. Vuonna 2022 vaikuttavuusmittariin vaikuttaa myös työelämäpalaute, joka OKM:n tavoiteaikataulun mukaan otetaan käyttöön 1.7.2020.


Alla olevassa kaaviossa näkyy, miten rahoitus jakautuu. Siinä on myös vuoden 2020 alustavaan talousarvioomme perustuvat euromäärät. Uusien rahoituselementtien summat ovat suuria, eli niiden perusteina oleviin tekijöihin on kiinnitettävä entistä tarkempaa huomiota.Tutkintojen ja tutkinnon osien suhteen tilanteemme on hyvä. Niiden osuus kaikista Suomen tutkinnoista ja tutkinnon osista on hieman suurempi kuin meidän osuutemme kaikista opiskelijavuosista. Tästä on syytä pitää kiinni ja varmistaa, että opiskelijat saavat tehtyä suorituksia - myös tutkinnon osia-  ja mahdollisimman harva keskeyttää opintonsa

Vaikuttavuuden osalta tilanne on huonompi. Opiskelijoidemme työllisyysaste vuosi valmistumisen jälkeen (tarkasteluajankohta, joka on rahoituksen perusteena) on alle maan keskiarvon. Jatko-opintoihin meiltä valmistuneista opiskelijoista on tosin sijoittunut jopa hieman maan keskiarvoa suurempi osuus. Opiskelijakyselyissä vastausprosenttimme on reilusti alle maan keskiarvon. Vaikka aloituskyselyn tuloksemme ovatkin hyvät, olemme opiskelunsa päättäneiden kyselyssä alle keskiarvon. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että opiskelijat ovat tyytyväsiä saamaansa koulutukseen ja antavat hyvää palautetta. Yhtä tärkeää on varmistaa, että palaute saadaan jokaiselta niin opiskelunsa aloittavalta kuin valmistuvaltakin opiskleijalta.

Ensi vuoden toimintaa ja toimenpiteitä suunnitellaan nyt. Suunnitelmissa onkin syytä ottaa huomioon nämä voimakkaasti tulevaisuuteemme vaikuttavat uudet tekijät, joiden painoarvo kasvaa entisestään vuosina 2021 ja 2022, kun rahoitusjärjestelmän siirtymäaika etenee. Koska rahoitus perustuu historiatietoon, se mitä teemme ensi vuonna määrää vuoden 2022 rahoituksemme.


keskiviikko 14. elokuuta 2019

Edusalo


Huhtikuussa nimettiin Salon seudun koulutus Oy:lle uusi hallitus. Sen puheenjohtajana toimii, kuten ennenkin, kuntayhtymän johtaja. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin kuntayhtymän talousjohtaja, kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Timo Lehti sekä yritysmaailman edustajina Tony Pelander ja Jukka Vakula. Samalla vaihtui yhtiön toimitusjohtaja: aikaisemmin kaiken muun ohella toimitusjohtajana toimi ammattiopiston rehtori, joka muutoksen jälkeen voi kokonaan keskittyä ammattiopiston asioiden hoitamiseen. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimettiin Elina Korkeaoja, jonka työaika jakautuu puoliksi yhtiön ja puoliksi ammattiopiston välillä.Uuden hallituksen johdolla on käynnistetty yhtiön strategiatyö. Uusi strategia rakennetaan kolmen painopisteen varaan: uudet tuotteet, tunnettuus ja kannattava kasvu. Tavoitteena on kehittää yhtiön palvelutarjontaa entistä laajemmaksi ja monipuolisemmaksi.

Ensimmäiset konkreettiset strategian toimenpiteet liittyvät  tunnettuuden lisäämiseen. Salon seudun koulutus Oy:tä ei juuri kukaan tunne, pituutensa vuoksi se on myös vaikea muistaa.

Yhtiön henkilökunta ideoi eri vaihtoehtoja, joista markkinointinimeksi valikoitui Edusalo. Virallinen nimi säilyy ennallaan, mutta kaikessa viestinnässä siirrytään Edusalon käyttöön. Jo tämän viikon torstaina ovat Edusalon edustajat iltatorilla esittelemässä yhtiön tarjontaa. Myös henkilökortit, käyntikortit, sähköpostiosoitteet ja Taitajankatu 2:n opasteet vaihtuvat lähitulevaisuudessa Edusalon vihreiksi.

Vielä tässä vaiheessa toimintaan ei tule suuria muutoksia, mutta niitä aletaan toteuttaa sitä mukaa, kun suunnitelmia saadaan valmiiksi.

keskiviikko 3. huhtikuuta 2019

Uusi koulutusalajohtaja ja ammattiopiston organisaatio


Uudeksi koulutusalajohtajaksi on valittu Reija Kiviluoto. Hän aloittaa uudessa tehtävässään kevään aikana ja osallistuu johdettavakseen tulevien koulutusalojen toiminnan-, työjärjestysten ja talouden suunnitteluun.

Ammattiopiston johtamisalueissa on ollut jo jonkin aikaa epätasapainoa. Etenkään esimiestyön työmäärä ei jakaudu tasaisesti. Siksi esimiesten keskinäistä työnjakoa uudistetaan. Työmäärän tasaamisen lisäksi pyritään siihen, että kaikki saavat nykyistä tasapuolisemmin esimiehen tukea päivittäisessä työssään.

Uusi työnjako on 1.8. 2019 alkaen seuraava:

Helinä Juhela         
     Metalliala sekä opintotoimisto

Reija Kiviluoto        
     Kehittämistoiminta, osaamiskeskus, hius-, matkailu-, puhdistuspalvelu- sekä ravintola ja cateringala

Elina Korkeaoja      
     Markkinointi, Oppisopimus ja Salon seudun koulutus Oy

Petri Laaksonen     
     Käsi- ja taideteollisuus-, liiketoiminta-, sekä sosiaali- ja terveysala

Marko Mäkelä        
     Kiinteistöpalvelu-, LVI-, pintakäsittely- ja sähköala

Riikka Riihimäki      
     Pedagoginen toiminta, opintojen ohjaus, erityisopetus, yhteiset tutkinnon osat opiskeluhuolto ja valmentava koulutus

Mikko Silfverberg   
     Auto-, logistiikka-, maarakennus- ja rakennusala

Hilkka Seppä luopuu oman toiveensa mukaisesti heinäkuun lopussa esimiestehtävistä, mutta jatkaa ammattiopiston johtoryhmässä erilaisissa muissa toiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä, kunnes siirtyy eläkkeelle syksyn kuluessa.

Pedagogisen toiminnan vastuualueelle tulee kaksi tiiminvetäjää, joiden työajasta 20% on varattu tähän tehtävään. Yhteisten tutkinnon osien tiiminvetäjänä aloittaa Eeva Vuorio ja erityisopetuksen, valmentavan koulutuksen sekä opiskeluhuollon tiiminvetäjänä Marja-Liisa Hirvonen.